Regulamin


1. Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aut należących do firmy GoGet.pl car sharing Sp. z o.o., (zwanej dalej: GoGet.pl), w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność podmiotów korzystających z możliwości wypożyczenia Aut należących do GoGet.pl.  

1.2.  Załączniki do wskazanego regulaminu stanowią:

a)     Formularz rejestracyjny,

b)     Podręcznik użytkownika,

c)     Cennik.

1.3.  Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu oraz załączników przed podpisaniem umowy o świadczenie usług przez firmę GoGet.pl car sharing. Akceptacja postanowień regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie Auta będącego w posiadaniu GoGet.pl.

1.4.  Regulamin wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.goget.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten znajduje się również w Aucie (Podręcznik użytkownika) oraz w siedzibie firmy.

 

2. Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

„Abonament” – to opłacone z góry prawo do korzystania z Aut przy zastosowaniu Cennika dla wybranego Abonamentu zawarte na podstawie dodatkowej umowy na ustalony okres czasu, 6, 12 lub 24 miesiące.

"Auto" – oznacza pojazd, który jest własnością lub jest dzierżawiony przez GoGet.pl, włączając w to wszystkie elementy ruchome przynależne do pojazdu.

"Auto zastępcze"  oznacza pojazd, który jest własnością lub jest dzierżawiony przez GoGet.pl, włączając w to wszystkie elementy ruchome przynależne do pojazdu udostępniony Użytkownikowi w sytuacji awarii Auta lub innych zdarzeń opisanych w niniejszym regulaminie.

"Blokada na karcie płatniczej"  oznacza zablokowane środki w wysokości zgodnej z Cennikiem na rzecz przyszłych należności wobec GoGet.pl. Na wysokość Blokady składają się: Kaucja oraz kwota za zarezerwowane godziny/dni i kwota za szacunkową ilość kilometrów podaną przy Rezerwacji.

„Bonus” – jest to jednorazowa kwota przyznana przez GoGet.pl dla Użytkownika wg ustalonych oddzielnie zasad. Bonus może być przyznawany za Rejestracją, za polecenie nowego Użytkownika lub za inną dowolnie określoną czynność. Bonus doliczany jest do salda na koncie Użytkownika i nie może zostać wypłacony przez Użytkownika.

"Cennik" – oznacza aktualna listę opłat podstawowych za korzystanie z usług GoGet.pl wraz z dodatkowymi opłatami i karami umownymi. Aktualny Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.goget.pl.

„Depozyt” – to wpłacona kwota w wysokości określonej w Cenniku jako Zabezpieczenie należności wobec GoGet.pl i powiązana z Abonamentem. Depozyt jest wpłacany na określony okres czasu zgodnie z okresem Abonamentu, 6, 12 lub 24 miesiące. Depozyt jest zwracany w całości na koniec umowy, jeżeli nie ma zobowiązań wobec GoGet.pl. Jeżeli występują zobowiązania wobec GoGet.pl to Depozyt jest zwracany pomniejszony o wartość tych zobowiązań.

Wartość depozytu to minimalna wartość na koncie Użytkownika, aby mógł dokonywać Rezerwacji. Jeżeli saldo na koncie użytkownika spadnie poniżej wartości Depozytu to użytkownik nie może dokonać następnej Rezerwacji aż do momentu uzupełnienia Depozytu do wartości wymaganej. Depozyt może zostać wypłacony w trakcie trwania Abonamentu skutkując brakiem możliwości dokonywania Rezerwacji.

"Dodatkowy kierowca"  oznacza dodatkowego kierowcę pojazdu, który został dodany przez zarejestrowanego Użytkownika i jest uprawniony do korzystania z usług GoGet.pl. Za Dodatkowego kierowcę odpowiedzialny jest Użytkownik.

"GoGet.pl" – oznacza podmiot świadczący usługi wynajmu Auta, którym jest firma GoGet.pl car sharing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-537, przy ulicy Pieszyckiej 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy o nr 0000522312, NIP PL 899 275 71 69, REGON 022493801.

„Infolinia” – oznacza telefoniczny kontakt z pracownikami GoGet.pl w godzinach pracy, 7:00 - 22:00 lub w przypadkach nagłych całodobowo siedem dni w tygodniu. Koszt połączenia z infolinią wg stawki operatora. Rozmowy są nagrywane. Infolinia dostępna jest w języku polskim i angielskim. Numery infolinii to 801 011 067 dla połączeń z telefonów stacjonarnych w kraju oraz +48 71 724 21 24 dla połączeń z telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz połączeń przychodzących z telefonów zagranicznych.

"Karta paliwowa" – oznacza kartę chipową, która należy do GoGet.pl i służy uzupełnianiu paliwa w Autach. Karta paliwowa jest własnością firmy zewnętrznej i może być używana tylko na wyznaczonych stacjach benzynowych. Lista stacji obsługiwanych przez Kartę znajduje się w Podręczniku użytkownika. Karta paliwowa może być użyta tylko i wyłącznie do Aut należących do GoGet.pl i tylko w czasie trwania Rezerwacji.

"Karta Użytkownika"– oznacza kartę zbliżeniową, która służy do otwierania i zamykania Auta i jest przynależna do jednej osoby, tzn. do Użytkownika albo do Dodatkowego kierowcy. Karta może być również wykorzystywana przez Dodatkowego kierowcę za wiedzą i zgodą Użytkownika. Karta jest własnością GoGet.pl i Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o zgubieniu lub kradzieży karty. W przypadku wyrobienia kolejnej Karty może zostać naliczona opłata dodatkowa.

"Kaucja"  jest to kwota pieniężna stanowiąca Zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy przez Użytkownika w wysokości określonej w Cenniku.

„Mapa” – interaktywna mapa dostępna pod adresem www.goget.pl, która służy jako informacja o lokalizacji Aut, Przystanków oraz Stref. Korzystanie z Mapy jest bezpłatne.

„Miejsce zwrotu” – to miejsce, w którym Auto może zostać pozostawione po skończonej Rezerwacji. Miejscem zwrotu może być dowolne miejsce postojowe dla pojazdów mechanicznych w granicach Strefy. Zasady korzystania z takich miejsc w obrębie dróg określa Kodeks drogowy. Miejscem zwrotu może być także Przystanek w granicach Strefy lub Miejsce postojowe wyznaczone na Mapie poza granicami Strefy (dotyczy Miejsc zwrotu w przypadku podróży do innego miasta w Polsce poza granicami Strefy).

„Operator płatności” – to firma zewnętrzna, która pośredniczy w płatnościach między Użytkownikiem a GoGet.pl. Operatorami płatności są:  

a)      Centrum Rozliczeniowe PayPal - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem paypal.com, administrowana przez spółkę pod firmą PayPal Inc, z siedzibą w San Jose (95131 California, U.S.), 2211 North First Street.

b)     Centrum Rozliczeniowe DotPay - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem dotpay.pl, administrowana przez spółkę pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000296790, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy o wysokości: 4 000 000 PLN.

c)      Centrum Rozliczeniowe PayU - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem payu.pl, administrowana przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000274399, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy o wysokości: 4 000 000 PLN.

"Przedpłata"  oznacza saldo dodatnie na koncie Użytkownika, na którym są zgromadzone środki klienta wpłacone przez niego "z góry", w formie przedpłaty lub dodane przez GoGet.pl w ramach bonusów lub należności wobec Użytkownika. Środki na koncie są dostępne na rzecz usług udostępnianych przez GoGet.pl. Środki wpłacone można w każdej chwili wypłacić na wskazane przez siebie konto, z wyjątkiem wartości przyznanych Bonusów.

„Przystanek” – oznacza wyznaczone miejsce postojowe lub cały parking, gdzie Auta są zaparkowane. Przez przystanek należy rozumieć również miejsce, gdzie Auto można odebrać i gdzie należy je zwrócić. Lista przystanków znajduje się na Mapie, na stronie internetowej oraz w Podręczniku użytkownika.

„Rejestracja” – oznacza prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej i przesłanie go do Systemu lub wypełnienie formularza w wersji drukowanej w biurze.

"Rezerwacja"  za Rezerwację strony rozumieją Umowę o świadczenie usług wynajmu Auta w nieprzerwanym okresie czasu, w której GoGet.pl zobowiązuje się udostępnić zarezerwowane Auto a Użytkownik otrzymuje w posiadanie Auto i zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zapłacić za użytkowanie wg aktualnego Cennika po skończeniu Rezerwacji. Rezerwacja dochodzi do skutku tylko, jeżeli Użytkownik dokona płatności za dane Auto, czyli opłaci koszt zarezerwowanych godzin/dni i kwotę za szacunkową ilość kilometrów obliczoną przy Rezerwacji.

„Rozliczenie” – jest to rozliczenie płatności dokonanej w momencie Rezerwacji wraz z ewentualną Blokadą na karcie płatniczej lub wpłaconą Kaucją i powstałą końcową należnością po skończonej Rezerwacji. Należności, jakie są rozliczane to: kwota za zarezerwowane godziny/dni, kwota za przejechane kilometry oraz ewentualne dodatkowe opłaty i kary umowne.

„Strefa” – strefa to obszar geograficzny określony na Mapie. W Strefie znajdują się Auta dostępne do wypożyczenia. Strefa określa obszar, w którym Auto może zostać pozostawione po skończonej Rezerwacji. W obszarze „bezpłatnej strefy centrum” Auta mogą zostać pozostawione bez dodatkowej opłaty za zwrot. W obszarze „płatnej strefy poza centrum” może zostać naliczona opłata dodatkowa za zwrot Auta.

„System” – jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 243, z późn. zm.)[2]. System służy obsłudze Rezerwacji i przetwarzaniem wzajemnych informacji między Użytkownikiem a GoGet.pl.

„Szkoda” – to każdy rodzaj uszczerbku na przedmiocie należącym do GoGet.pl lub wobec osoby trzeciej, za powstanie której odpowiedzialny jest Użytkownik. Użytkownik odpowiada materialnie za Szkody w zakresie Ubezpieczenia, jakim jest objęty.

„Ubezpieczenie” – Każdy Użytkownik objęty jest Ubezpieczeniem w pakiecie podstawowym, tzn. odpowiada tylko za określone Szkody opisane w punkcie 30 niniejszego regulaminu. Użytkownik może odpowiadać za mniejszą ilość rodzajów Szkód, jeżeli wykupi Ubezpieczenie w pakiecie rozszerzonym. Użytkownicy poniżej 23 roku życia są zobowiązani do wykupienia Ubezpieczenia w pakiecie rozszerzonym.

"Umowa" – oznacza inaczej umowę najmu Auta zawieraną każdorazowo przez dokonanie Rezerwacji oraz płatności. Umowa zostaje zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Umowa rozpoczyna się w momencie dokonania Rezerwacji i trwa do końcowego Rozliczenia.

"Użytkownik" – oznacza zarejestrowanego Użytkownika w osobie fizycznej lub prawnej, który zapoznał się z niniejszym regulaminem wraz z załącznikami oraz wypełnił i wysłał formularz rejestracyjny jednocześnie akceptując treść niniejszego regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za Dodatkowego kierowcę.

"Zabezpieczenie" – oznacza formę zabezpieczenia pokrycia należności powstałych z niedotrzymania postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika lub należności, które powstają w trakcie Rozliczenia Rezerwacji. Zabezpieczenie może być w formie Blokady na karcie kredytowej lub Kaucji pieniężnej albo Depozytu.

 

3. Warunki uczestnictwa w systemie GoGet.pl car sharing

3.1. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która:

a)    ukończyła 18 lat,

b)    posiada ważne prawo jazdy (w przypadku obcokrajowca – ważne międzynarodowe prawo jazdy),

c)    posiada kartę kredytową/debetową albo dysponuje środkami na koncie w wysokości pozwalającej na pokrycie wartości Zabezpieczenia i należności za użytkowanie Auta,

3.2.  Użytkownikiem może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w imieniu której Umowę zawiera osoba fizyczna spełniająca wymogi wskazane w pkt. 3.1. niniejszego regulaminu.

3.3.  Wymogi wskazane w punkcie 3.1. obowiązują przez cały okres Rezerwacji. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Użytkownika wymogów wskazanych w niniejszym punkcie GoGet.pl będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

3.4.  Auto może być kierowane przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 3.1. Auto nie może być podnajęte lub odstąpione innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody GoGet.pl. Auto nie może także zostać oddane przez Użytkownika osobie nie zarejestrowanej w Systemie jako Dodatkowy kierowca.

3.5.  GoGet.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów wskazanych w pkt. 3 niniejszego regulaminu ze względu na wymagania firmy ubezpieczeniowej, która będzie dostarczać Ubezpieczenie dla Aut.

 

4. Użytkownik aktywny a Użytkownik zawieszony

4.1.  Aktywny Użytkownik to osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w Systemie i pozytywnie przeszła weryfikację danych podanych w trakcie Rejestracji.

4.2.  Użytkownik aktywny staje się Użytkownikiem zawieszonym z chwilą, gdy:

a)      złamane zostaną przez niego postanowienie niniejszego regulaminu,

b)      nie ureguluje on należności względem GoGet.pl,

c)      zgłosi on rezygnację z usług świadczonych przez GoGet.pl.

4.3.  Zawieszony Użytkownik nie ma możliwości dokonywania Rezerwacji.

4.4.  Zawieszony Użytkownik może uzyskać status Użytkownika aktywnego po uregulowaniu należności względem GoGet.pl i/lub na podstawie decyzji GoGet.pl.

 

5. Użytkownik niezweryfikowany

5.1.  Niezweryfikowany Użytkownik to każda nowo zarejestrowana osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz rejestracyjny.

5.2.  Każdy niezweryfikowany Użytkownik jest poddawany weryfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Pozytywna weryfikacja automatycznie oznacza nadanie statusu Użytkownika aktywnego. Negatywna weryfikacja oznacza utrzymanie statusu niezweryfikowanego Użytkownika aż do momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika i przeprowadzenia na nowo weryfikacji.

5.3.  Niezweryfikowany Użytkownik nie ma możliwości dokonania rezerwacji.

5.4.  Weryfikacja może trwać dowolny okres czasu.

5.5.  Każda zmiana danych osobowych przez Użytkownika oznacza nadanie statusu niezweryfikowanego Użytkownika i ponowną weryfikację podanych danych.

 

6. Dodatkowy kierowca

6.1.  Użytkownik może zarejestrować Dodatkowego kierowcę do swojego konta, jeśli ma on przynajmniej 18 lat i posiada on dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem, o którym mowa w punkt 3.1 podpunkt b niniejszego regulaminu.

6.2.  Dodatkowych Kierowców może dodać tylko Użytkownik z Abonamentem.

6.3.  Użytkownik jest odpowiedzialny prawnie i finansowo za zrejestrowanego przez siebie Dodatkowego Kierowcę.

6.4.  W przypadku usunięcia Dodatkowego Kierowcy należy powiadomić GoGet.pl na piśmie lub wypełnić formularz na stronie internetowej www.goget.pl.

 

7. Rezerwacja

7.1.  Auto musi być zarezerwowane przed każdym użyciem przez dokonanie Rezerwacji na danym Aucie za pomocą internetowego Systemu rezerwacji lub poprzez infolinię.

7.2.  Rezerwacja rozpoczyna się co 15 minut i trwa minimum 60 minut.

7.3.  Rezerwacja w przedziale od 13 do 24h kosztuje jak Rezerwacja za dobę.

7.4.  Rezerwacja dłuższa niż 24h kosztuje jedną dobę plus koszt godzin powyżej 24h. (Rezerwacja np. 27h to koszt jednej doby plus 3h).

7.5.  Maksymalny czas jednej rezerwacji Auta to 7 dni.

 

8. Anulowanie bądź dokonywanie zmian w Rezerwacji

8.1.  Jeżeli Użytkownik chce anulować Rezerwację w ciągu godziny od dokonania rezerwacji lub dokonać zmian w Rezerwacji (przesunięcie/ przedłużenie lub skrócenie czasu) to dodatkowa opłata nie zostanie naliczona.

8.2.  Jeżeli Użytkownik chcę anulować całkowicie Rezerwację to może zostać naliczona dodatkowa opłata wg Cennika.

 

9. Zmiana zarezerwowanego Auta

9.1.  Użytkownik w ramach dokonywania zmian w Rezerwacji może dokonać zmiany Auta na Auto o tej samej wartości Kaucji bądź też na Auto o niższej Kaucji, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

9.2.  W przypadku zmiany Auta, które ma wymaganą wyższą Kaucję niż Auto zarezerwowane konieczne będzie anulowanie dotychczasowej Rezerwacji i dokonanie nowej. Dodatkowa opłata wg Cennika może zostać naliczona.

 

10. Przedłużenie oraz skrócenie Rezerwacji

10.1.  Rezerwacja może zostać przedłużona.

10.2.  Przedłużenie Rezerwacji Auta, które nie zostało wcześniej zarezerwowane przez innego  Użytkownika jest możliwe. W związku z przedłużeniem nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty.

10.3.  Przedłużenie Rezerwacji Auta, które wcześniej zostało zarezerwowane przez innego Użytkownika jest możliwe, jednak w takim przypadku może zostać naliczona dodatkowa opłata wg Cennika.

10.4.  Z chwilą rozpoczęcia Rezerwacji nie ma możliwości jej skrócenia, nawet jeżeli Auto nie będzie używane.

 

11. Rezerwacja nieskuteczna

11.1.   Rezerwacja może być anulowana z przyczyn niezależnych od Użytkownika i GoGet.pl, np. z powodu braku powietrza w kole, włamania do Auta, ekstremalnych warunków pogodowych, nieszczęśliwego wypadku lub innych okoliczności uniemożliwiających użycie zarezerwowanego Auta.

11.2.   W przypadku anulowania rezerwacji z przyczyn wskazanych w pkt 11.1. nie zostaną pobrane żadne opłaty od tej Rezerwacji.

11.3.   W przypadku, kiedy Użytkownik nie mógł wykonać swojej Rezerwacji z przyczyn niezależnych, GoGet.pl zrobi wszystko co możliwe, aby udostępnić Użytkownikowi Auto zastępcze i Rozliczenie nastąpi wg nowej Rezerwacji.

 

12. Rezerwacja opóźniona

12.1.   Rezerwacja Użytkownika może zacząć się później lub wcale ze względu na innego Użytkownika, który spóźnił się z oddaniem Auta lub przedłużył Rezerwację. W takim przypadku GoGet.pl zrobi wszystko co możliwe, aby udostępnić Użytkownikowi Auto zastępcze i Rozliczenie nastąpi wg nowej Rezerwacji.

12.2.   W sytuacjach wskazanych w punkcie 12.1. Użytkownik otrzyma bonus w wysokości określanej każdorazowo indywidualnie, który zostanie uwzględniony w Rozliczeniu.


 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

 
13. Integralność Auta

13.1.  Pod żadnym pozorem Użytkownikowi nie wolno wynosić na stałe z Auta następujących rzeczy:

a)      kluczyków do Auta, z wyjątkiem postojów w trakcie Rezerwacji,

b)      dowodu rejestracyjnego,

c)      dowodu ubezpieczenia Auta,

d)      karty paliwowej,

e)      gaśnicy, apteczki pierwszej pomocy, trójkąta, kabli do akumulatora, lewarka i kluczy,

f)       dokumentów GoGet.pl (Podręcznik użytkownika, formularze).

 

14. Bezpieczeństwo i przegląd Auta przed użyciem

14.1.   Przed użyciem i zwrotem Auta, Użytkownik lub Dodatkowy kierowca jest odpowiedzialny za przegląd Auta pod względem bezpieczeństwa.

14.2.   Przegląd polega to na obejrzeniu Auta dookoła w celu sprawdzenia, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do rozpoczęcia jazdy, jak brak powietrza w kołach, wybita szyba i inne uszkodzenia uniemożliwiające bezpieczną jazdę.

14.3.   Jeżeli Użytkownik stwierdził przeciwwskazania do prowadzenia Auta to jest zobowiązany do poinformowania o tym GoGet.pl poprzez infolinię lub wypełnienie specjalnego formularza na stronie internetowej www.goget.pl w zakładce ‘Uwagi do auta’.

14.4.   Przed użyciem Auta, należy również sprawdzić, czy w schowku znajdują się następujące rzeczy:

a)        kluczyki,

b)        dowód ubezpieczenia Auta,

c)        dowód rejestracyjny,

d)        karta paliwowa,

e)        dokumenty GoGet.pl (Podręcznik użytkownika, formularze).

14.5.   W przypadku braku jakiejkolwiek z wyżej wymienionych pozycji, należy skontaktować się z GoGet.pl.

14.6.   Nie można prowadzić Auta, jeżeli brakuje Kluczyków, Ubezpieczenia i Dowodu rejestracyjnego Auta.

14.7.   Jeżeli brakuje Kluczyka i/lub Dowodu rejestracyjnego i/lub Ubezpieczenia to Rezerwacja Auta zostanie anulowana i nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty. W takim przypadku GoGet.pl zrobi wszystko co możliwe, aby udostępnić Użytkownikowi inne Auto lub dostarczyć brakujące przedmioty.

14.8.   Jeżeli Użytkownik ma uwagi do Auta, może zgłosić swoje uwagi przez System na stronie www.goget.pl dodając opis uwagi wraz ze zdjęciami.

 

15. Dokument uprawniający do kierowania pojazdem

15.1.   W trakcie korzystania z Auta Użytkownik musi mieć przy sobie ważny dokument uprawniajmy do kierowania Autem.

15.2.   Prawo do używania Auta jest uzależnione od posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania Autem.

15.3.   Jeżeli dokument uprawniający do kierowania Autem zostanie zawieszony, wycofany lub wygaśnie, niezależnie od przyczyny, to prawo do używania Auta wygasa natychmiast.

15.4.   Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania niezwłocznie GoGet.pl o każdym zawieszeniu, wygaśnięciu lub cofnięciu prawa jazdy, co automatycznie skutkuje przejściem w status zawieszonego Użytkownika, chyba że w Systemie zarejestrowani są Dodatkowi kierowcy.

 

16. Kierowanie autem oraz zachowania w nim

16.1.   Użytkownik zobowiązuje się do prowadzenia Auta w sposób ostrożny.

16.2.   Użytkownik zobowiązuje się również do zwrotu Auta czystego w środku i zgłoszenia wszelkiego nieporządku znalezionego w Aucie na początku Rezerwacji, oraz prawidłowego zabezpieczenia Auta przed kradzieżą.

16.3.   Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia Auta, które wynikną z nieostrożnego prowadzenia Auta.

16.4.   Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:

a)       Dzieci poniżej 12 roku życia muszą być w foteliku dziecięcym na tylnych siedzeniach. Należy użyć fotelika dziecięcego odpowiedniego dla wieku i rozmiaru.

b)       Palenie w Aucie jest zakazane.

c)       Zwierzęta są akceptowane, o ile właściciel odpowiedzialny za nie zapewnia, że​​ Auto jest właściwie chronione przed sierścią zwierząt oraz wykorzystuje kontener do przewozu zwierząt. Właściciel jest odpowiedzialny za wyczyszczenie Auta, gdy zwierze podczas korzystania z Auta nie było zamknięte w kontenerze. Naruszenie czystości może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty wg Cennika.

16.5.   Auto nie może być:

a)       Prowadzone w żadnym wyścigu lub zawodach.

b)       Wykorzystywane do nielegalnych celów lub popełnienia przestępstwa.

c)       Prowadzone przez Użytkownika pod wpływem jakiejkolwiek substancji odurzającej.

d)       Wykorzystane do holowania innego pojazdu.

e)       Wykorzystane do przewożenia materiałów powyżej dopuszczalnej ładowności.

16.6.   Auto nie może wjeżdżać na tereny warsztatów samochodowych, stacje obsługi serwisowej lub innych podmiotów świadczących usługi naprawy samochodów na dłużej niż godzina czasu pod groźbą utraty Kaucji lub Depozytu.

 

17. Prawidłowe oddanie Auta

17.1.   Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego oddania Auta przed upływem czasu Rezerwacji.

17.2.   Przez prawidłowe oddanie Auta rozumie się:

a)       Zaparkowanie Auta na jednym z Przystanków lub w Strefie lub na Miejscu zwrotu poza granicami Strefy.

b)       Zamknięcie auta za pomocą Karty użytkownika lub przez System (zamknięcie zarówno drzwi oraz szyb).

c)       Sprawdzenie czy Auto posiada wszystkie dokumenty, które znajdowały się w Aucie w momencie jego odbioru (tablica rejestracyjna, dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, kluczyki w stanie nienaruszonym).

d)       Zadbanie by wnętrze Auta było posprzątane i czyste.

e)       Zadbanie by zbiornik paliwa był zatankowany w przynajmniej ¼.

f)        Bezpieczne usunięcie kluczyków do Auta ze stacyjki i umieszczenie ich w schowku razem z resztą dokumentów.

17.3.   Jeżeli Auto nie zostało prawidłowo zwrócone z jednego z powyższych powodów to może zostać pobrana dodatkowa opłata wg Cennika w zależności od tego, jaki podpunkt nie został spełniony.

 

18. Oddanie Auta z opóźnieniem

18.1.   Użytkownik jest zobowiązany do oddania Auta przed końcem czasu Rezerwacji w sposób prawidłowy (patrz pkt. 17).

18.2.   W przypadku oddania Auta z opóźnieniem mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty wg Cennika.

18.3.   Nieoddanie Auta powyżej 2 godzin i niepoinformowanie o tym GoGet.pl traktowane jest jako „kradzież” Auta i zostaną podjęte natychmiastowe środki w celu odzyskania Auta (patrz pkt. 19).

 

19. Nieoddanie Auta o czasie

19.1.   Jeżeli Użytkownik nie odda Auta w przeciągu dwóch godzin od końca czasu Rezerwacji i nie powiadomi o fakcie przedłużenia firmy GoGet.pl to pracownicy GoGet.pl spróbują skontaktować się z Użytkownikiem i „Osobą kontaktową w razie wypadku” po przez trzykrotną próbę telefoniczną.

19.2.   Jeżeli nie będzie możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem i Użytkownik nie poinformuje wcześniej o możliwości znalezienia się w obszarze, gdzie nie ma telefonów to Auto zostanie zgłoszone na policję jako "skradzione" oraz zostanie podjęta interwencja firmy ochroniarskiej w celu odzyskania Auta.

19.3.   W przypadku opisanym w powyższym podpunkcie Kaucja przepada w całości na rzecz GoGet.pl.

 

20. Paliwo i zasady zwrotu kosztów za paliwo

20.1.   Obowiązkiem Użytkownika jest, aby uzupełnić zbiornik paliwa, jeżeli spadnie poniżej połowy w czasie podróży.

20.2.   W każdym Aucie znajduje się Karta paliwowa do uzupełniania paliwa na koszt GoGet.pl.

20.3.   W przypadku, kiedy Użytkownik będzie musiał zatankować paliwo na stacji benzynowej, na której Karta paliwowa nie jest obsługiwana, zwrot kosztów za paliwo nastąpi przy Rozliczeniu.

20.4.   Podstawą zwrotu kosztów za zakupione paliwo jest faktura VAT wystawiona na dane firmy GoGet.pl car sharing i zostawiona w Aucie po skończonej Rezerwacji lub dostarczona do biura.

20.5.   Kwota na fakturze zostanie odjęta od rachunku za wynajem i rozliczona razem z płatnością za wynajem.

 

21. Dbałość o Auto

21.1.   Do obowiązków Użytkownika należy dbałość o wynajęte Auto, wymiana spalonych żarówek w trakcie używania oraz uzupełnienie płynów eksploatacyjnych w przypadku ich zużycia oraz używanie właściwego paliwa.

21.2.   W przypadku użycia nieprawidłowego paliwa i spowodowane tym uszkodzenie Auta oznaczać będzie obciążenie Użytkownika kosztami naprawy maksymalnie do wysokości wpłaconej Kaucji.

 

22. Czyszczenie

22.1.   GoGet.pl zapewnia regularne mycie i czyszczenie Aut.

22.2.   Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i czystości podczas korzystania z Auta.

22.3.   W przypadku oddania Auta nieczystego może zostać naliczona dodatkowa opłata wg Cennika.

 

23. Serwis i naprawy awaryjne

23.1.   GoGet.pl dba o regularną konserwację Auta, tj. dba o poziom oleju i pozostałych płynów użytkowych oraz elementów eksploatacyjnych (np. żarówki, wycieraczki, itp.).

23.2.   Jeżeli w czasie użytkowania zabraknie płynu (np. do wycieraczek szyby) to Użytkownik może uzupełnić ten płyn na własną rękę a koszty zostaną rozliczone przy końcu Rezerwacji pod warunkiem dostarczenia faktury VAT za zakupiony produkt.

23.3.   Limit pojedynczego zwrotu za wydatek wynosi 12zł brutto.

23.4.   Powyższa zasada dotyczy także innych elementów wymienialnych, np. żarówek.

23.5.   W przypadku zapalenia się jednej z kontrolek na tablicy rozdzielczej, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia GoGet.pl. Niezastosowanie się do tego może spowodować odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w Aucie.

 

24. Awaria Auta

24.1.   W przypadku awarii Auta uniemożliwiającego dalsze użytkowanie Auta ma zastosowanie podpunkt 25.1.

24.2.   W przypadku awarii Auta uniemożliwiającego dalsze użytkowanie Auta z winy Użytkownika, GoGet.pl zrobi wszystko co możliwe, aby zapewnić Auto zastępcze a Użytkownik zostanie obciążony kosztami transportu popsutego Auta do Wrocławia wg stawki 2zł/km oraz może zostać naliczona dodatkowa opłata wg Cennika za przyjazd pracowników GoGet.pl z winy kierowcy.

24.3.   W przypadku awarii Auta uniemożliwiającego dalsze użytkowanie Auta poza granicami kraju z winy Użytkownika, GoGet.pl zrobi wszystko co możliwe, aby zapewnić Auto zastępcze a Użytkownik zostanie obciążony kosztami transportu popsutego Auta do Wrocławia wg stawki 1,5zł/km oraz kosztami dostarczenia Auta zastępczego wg stawki 1zł/km oraz może zostać naliczona dodatkowa opłata wg Cennika za przyjazd pracowników GoGet.pl z winy kierowcy.


25. Auto zastępcze

25.1.   GoGet.pl zrobi wszystko, co możliwe, aby zapewnić Auto zastępcze w przypadku awarii Auta uniemożliwiającego dalsze użytkowanie bez naliczania dodatkowych opłat, pod warunkiem, że przyczyną unieruchomienia Auta nie była wina Użytkownika.

25.2.   W przypadku, jeżeli Auto zastępcze posiada niższy standard to wysokość opłat ulega odpowiedniemu obniżeniu.

25.3.   Udostępnienie Auta zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia chociaż jednego ze zdarzeń:

a)       utrata dowodu rejestracyjnego,

b)       utrata polisy ubezpieczeniowej,

c)       utrata kluczyków,

d)       utrata tablicy rejestracyjnej.

 

26. Podstawienie Auta

26.1.   Usługa podstawienia Auta na wybrany Przystanek lub pod wskazany adres polega na podstawianiu zarezerwowanego Auta na wybrane przez Użytkownika miejsce.

26.2.   Podstawienie Auta może zostać dokonane jeżeli Rezerwacja zaczyna się najwcześniej za trzy godziny od momentu dokonania Rezerwacji w godzinach od 7.00 do 19.00 lub jeżeli Rezerwacja zaczyna się najwcześniej za dwanaście godzin w przypadku pozostałych godzin. (np. Rezerwacja dokonana o 8.00, która zaczyna się najwcześniej o 11.00 lub Rezerwacja dokonana o 21.00 a zaczyna się najwcześniej o 8.00 następnego dnia).

26.3.   Jeżeli nie będzie możliwe podstawienie Auta na wybraną godzinę to GoGet.pl skontaktuje się natychmiast z Użytkownikiem w celu zaproponowania innego rozwiązania.

26.4.   Koszt podstawienia Auta zawarty jest w Cenniku i zależy od lokalizacji.

26.5.   Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z Rezerwacji, kiedy Auto już zostało podstawione to może zostać naliczona dodatkowa opłata wg Cennika.

26.6.   Aby dokonać takiej Rezerwacji z podstawieniem auta w wybrane miejsce należy skontaktować się telefonicznie z infolinią GoGet.pl.

 

27. Dodatkowe wyposażenie

27.1.   Auto może zostać wyposażone dodatkowo w jeden z poniższych elementów:

a)       Fotelik 0-9kg,

b)       Fotelik ISOFIX 9kg-18kg,

c)       Fotelik ISOFIX 15kg-36kg,

d)       Fotelik podkładka,

e)       Łańcuchy śnieżne,

f)        Bagażnik dachowy – BOX,

g)       Lodówkę turystyczną,

h)       CB-radio,

i)        Nawigacja GPS.

27.2.   W przypadku zaznaczenia w trakcie Rezerwacji chęci skorzystania z dodatkowego wyposażenia pracownicy GoGet.pl uzupełnią zarezerwowane Auto w dodatkowe wyposażenie, jeżeli Rezerwacja zaczyna się najwcześniej za trzy godziny od momentu dokonania Rezerwacji w godzinach od 7.00 do 19.00 lub jeżeli rezerwacja zaczyna się najwcześniej za dwanaście godzin w przypadku pozostałych godzin siedem dni w tygodniu. (np. Rezerwacja dokonana o 8.00 która zaczyna się najwcześniej o 11.00 lub Rezerwacja dokonana o 21.00 a zaczyna się najwcześniej o 8.00 następnego dnia).

27.3.   Jeżeli uzupełnienie Auta o dodatkowe wyposażenie nie będzie możliwe, GoGet.pl skontaktuje się natychmiast z Użytkownikiem w celu zaproponowania innego rozwiązania.

27.4.   Koszt wyposażenia dodatkowego wskazany jest w Cenniku. Dodatkowa opłata pobierana jest raz na jedną Rezerwację niezależnie od czasu długości Rezerwacji.

 

 

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

28. Ubezpieczenie Auta

28.1.   Auto posiada pełny zakres ubezpieczenia OC oraz AC zwalniające Użytkownika od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z chwilą wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Szczegóły zakresu ubezpieczenia oraz odpowiedzialności Użytkownika za Szkody opisane są w następnych punktach regulaminu.

28.2.   Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy ubezpieczeniowej, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia Auta oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia Auta i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia Auta Dodatkowemu kierowcy poinstruować o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną Szkodę.

28.3.   Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest na stronie internetowej, na stronie ‘Ubezpieczenie’.

28.4.   Auto może być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zaznaczeniu opcji ‘Zgoda na wyjazd za granicę’ w trakcie dokonywania Rezerwacji i dokonaniu opłaty dodatkowej.

 

29. Ubezpieczenie NNW

29.1.   Użytkownik i Dodatkowy kierowca oraz pasażerowie są objęci ubezpieczeniem NNW na sumę minimum 10.000,00 zł. Suma ubezpieczenia może się różnić w zależności od Auta.

29.2.   Umowa o ubezpieczenie jest zawierana w momencie pierwszej Rezerwacji i obowiązuje przez czas trwania Rezerwacji.

29.3.   W razie wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia GoGet.pl udostępni umowę ubezpieczenia NNW i zrobi wszystko, aby pomóc poszkodowanemu Użytkownikowi w otrzymaniu odszkodowania.

29.4.   Użytkownik może ubezpieczyć się na wyższą kwotę za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie. W takim celu należy skontaktować się z GoGet.pl.

29.5.   Polisa oraz OWU ubezpieczenia NNW znajdują się na stronie internetowej, na stronie ‘Ubezpieczenie’ oraz są dołączone do dokumentów Auta.

 

30. Zakres ubezpieczenia w pakiecie podstawowym i wyłączenia odpowiedzialności

30.1. Użytkownik jest objęty poniższym zakresem Ubezpieczenia, tj. nie ponosi finansowej odpowiedzialności za niżej wymienione zdarzenia:

a) kolizja drogowa z winy osoby trzeciej,

b) kradzież,

c) pożar,

d) akt wandalizmu.

30.2. Uwagi, jakie muszą zostać spełnione, aby użytkownik nie ponosił finansowej odpowiedzialności w ramach pakietu podstawowego:

a) szkoda nie powstała wskutek umyślnego działania użytkownika,

b) szkoda nie powstała podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

c) szkoda nie powstała wskutek przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

d) użytkownik nie zbiegł z miejsca wypadku,

e) szkoda nie powstała wskutek prowadzenia pojazdu przez osobę inną niż Użytkownik lub Dodatkowy kierowca (wyjątek: kierowca awaryjny wg 37 punktu regulaminu),

f) szkoda nie powstała wskutek zaniedbania Użytkownika (np. niewłaściwe zabezpieczenie auta, pozostawienie otwartego auta bez nadzoru, itp.),

g) użytkownik powiadomi GoGet.pl o kolizji drogowej, kradzieży, pożarze, akcie wandalizmu w ciągu 24 godzin włącznie z wymaganymi dokumentami (formularz wypadku, oświadczenie sprawcy itp.),

h) użytkownik w przypadku kolizji drogowej prześle GoGet.pl pełne informacje na temat zdarzenia, tj. wypełnione i podpisane oświadczenie o zdarzeniu drogowym, informacje na temat zdarzenia, dane sprawcy, dane świadków, jeżeli są w ciągu 24 godzin od momentu zdarzenia.

30.3. Użytkownik nie jest objęty poniższym zakresem Ubezpieczenia, tzn. ponosi odpowiedzialność finansową za niżej wymienione zdarzenia:

a) kolizja drogowa z winy Użytkownika oraz współwiny z osobą trzecią

b) uszkodzenia opon, felg, wnętrza, reflektorów, szyb, karoserii,

c) przebicie opony,

d) uszkodzenie sprzęgła i skrzyni biegów,

e) straty finansowe spowodowane przestojem z powodu naprawy,

f) koszty lawety.


31. Zakres ubezpieczenia w pakiecie rozszerzonym i wyłączenia odpowiedzialności

31.1. Użytkownik jest objęty poniższym zakresem Ubezpieczenia, tj. nie ponosi finansowej odpowiedzialności za niżej wymienione zdarzenia:

a) kolizja drogowa z winy użytkownika lub osoby trzeciej,

b) kradzież,

c) pożar,

d) akt wandalizmu,

e) uszkodzenia opon, felg, wnętrza, reflektorów, szyb, karoserii,

f) przebicie opony,

g) uszkodzenie sprzęgła i skrzyni biegów,

h) straty finansowe spowodowane przestojem z powodu naprawy,

i) koszty lawety.

31.2. Uwagi, jakie muszą zostać spełnione, aby użytkownik nie ponosił finansowej odpowiedzialności w ramach pakietu rozszerzonego:

a) szkoda nie powstała podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

b) użytkownik nie zbiegł z miejsca wypadku,

c) szkoda nie powstała wskutek prowadzenia pojazdu przez osobę inną niż Użytkownik lub Dodatkowy kierowca (wyjątek: kierowca awaryjny wg 37 punktu regulaminu),

d) szkoda nie powstała wskutek zaniedbania Użytkownika (np. niewłaściwe zabezpieczenie auta, pozostawienie otwartego auta bez nadzoru, itp.),

e) użytkownik powiadomi GoGet.pl o kolizji drogowej, kradzieży, pożarze, akcie wandalizmu w ciągu 24 godzin włącznie z wymaganymi dokumentami (formularz wypadku, oświadczenie sprawcy itp.),

f) użytkownik w przypadku kolizji drogowej prześle GoGet.pl pełne informacje na temat zdarzenia, tj. wypełnione i podpisane oświadczenie o zdarzeniu drogowym, informacje na temat zdarzenia, dane sprawcy, dane świadków, jeżeli są w ciągu 24 godzin od momentu zdarzenia.

 

32. Szkody

32.1.   Użytkownik jest odpowiedzialny za powstałe Szkody na Aucie lub Szkody wobec osób trzecich w czasie Rezerwacji, które obejmują również szkody takie jak zniszczenie szyby, opony i tapicerki. Dotyczy to również innych części wynajętego Auta, gdy szkoda powstała w wyniku umyślnego działania Użytkownika lub Dodatkowego kierowcy, zaniedbania, jazdy po bezdrożach, przeładowania pojazdu lub złamania prawa i przepisów o ruchu drogowym.

32.2.   Każdą powstałą szkodę należy zgłosić do GoGet.pl.

32.3.   Użytkownik będzie odpowiedzialny za szkody, jeżeli:

a)        Istnieje jakakolwiek strata lub uszkodzenie Auta lub przedmiotu osoby trzeciej, lub/i 

b)        Istnieją jakiekolwiek oświadczenia osób trzecich przeciwko Użytkownikowi lub GoGet.pl albo Auto było prowadzone przez nieuprawnionego kierowcę, który nie jest objęty polisą ubezpieczeniową i spowodował szkody.

32.4.   Użytkownik odpowiada finansowo maksymalnie do wysokości Kaucji.

32.5.   W przypadku szkody powstałej z winy Użytkownika zostanie naliczona kara umowna wg Cennika.

32.6.   W przypadku szkody całkowitej GoGet.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika na drodze sądowej.

32.7.   Szkoda wyrządzona będzie rozliczana wg faktycznych kosztów naprawy.

32.8.   Jeżeli wycena kosztów naprawy będzie mniejsza niż wysokość Kaucji to Użytkownik otrzyma zwrot reszty Kaucji.

32.9.   Dopuszcza się możliwość naprawienia szkody przez Użytkownika na własną rękę za zgodą GoGet.pl w ramach trwającej Rezerwacji. Jeżeli pracownik stwierdzi, że szkoda została usunięta i wartość Auta nie została umniejsza z tego powodu to GoGet.pl zwróci całość Kaucji tak jakby szkoda nie miała miejsca.

32.10.  Koszty związane z naprawą pochodzą z wyceny zrobionej przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO).


33. Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

32.1     W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu GoGet.pl, poprzez skontaktowanie się z infolinią oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym do natychmiastowego wezwania Policji.

32.2     Zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie dokonuje GoGet.pl.

32.3     W przypadku wypadku lub kolizji drogowej Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza Kolizji i Wypadków (znajdujący się w schowku) z podaniem wszystkich wymaganych informacji na temat uczestników zdarzenia wraz z opisem wypadku i szkody.

32.4     Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia ewentualnych dowodów od wszelkich dostępnych świadków zdarzenia.

32.5     W przypadku konieczności przyjazdu pracowników GoGet.pl na miejsce zdarzenia może zostać naliczona dodatkowa opłata, jeżeli zdarzenie powstało z winy Użytkownika.

 

34. Odpowiedzialność Użytkownika za naruszenie przepisów o ruchu drogowym

GoGet.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika lub dodatkowego kierowcę przepisów o ruchu drogowym. GoGet.pl nie odpowiada za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych, opłat, mandatów, grzywien i kar oraz do złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.

 

35. Pozostawione rzeczy w aucie

GoGet.pl nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Użytkownika i osoby trzecie.


36. Blokada koła i odholowanie Auta

36.1.   Jeżeli Auto zostało odholowane lub została założona blokada na koło za nielegalne parkowanie w czasie Rezerwacji to Użytkownik jest odpowiedzialny za odzyskanie Auta i zobowiązuje się zapłacić wszelkie koszty wynikające z tego zdarzenia plus dodatkową opłatę wg Cennika.

36.2.   Jeżeli Użytkownik nie odzyska Auta lub zostawi Auto z blokadą na kole to GoGet.pl potrąci z Kaucji koszty wynikające z tego zdarzenia plus dodatkową opłatę wg Cennika.


37. Kierowca awaryjny w razie konieczności

37.1.   Niezarejestrowani Użytkownicy nie są uprawnieni do kierowania Autem.

37.2.   W nagłych wypadkach, w których życie lub bezpieczeństwo Użytkownika lub innej osoby jest zagrożone lub Użytkownik nie może sam prowadzić z przyczyn od niego niezależnych, istnieje możliwość prowadzenia Auta przez niezarejestrowanego użytkownika pod poniższymi warunkami:

a)        Użytkownik nawiąże kontakt z GoGet.pl i uzyska zezwolenie na kierowcę niebędącego zarejestrowanym Użytkownikiem.

b)        Użytkownik sprawdzi czy kierowca awaryjny ma ważne prawo jazdy. 

c)        Użytkownik upewni się, że kierowca awaryjny jest zdolny do jazdy i nie jest pod wpływem jakiejkolwiek substancji odurzającej.

d)        Użytkownik będzie pasażerem kierowanego Auta.

37.3.   Zarejestrowany Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, koszty lub szkody wynikające z kierowania Autem przez kierowcę awaryjnego.

37.4.   Nieprzestrzeganie powyższych warunków stanowi podstawę do zawieszenia Użytkownika i naliczenia kary umownej za udostępnienie Auta osobie nieuprawnionej wg Cennika.

 

38. Użytkownik poniżej 23 roku życia

38.1.   Każdy Użytkownik, który w momencie dokonywania Rezerwacji nie skończył 23 roku życia zobowiązany jest wykupić Ubezpieczenie w pakiecie rozszerzonym.

38.2.   GoGet.pl po zarejestrowaniu się Użytkownika poniżej 23 roku życia poinformuje drogą elektroniczną o konieczności wykupienia Ubezpieczenia w pakiecie rozszerzonym.

38.3.   Brak wykupu Ubezpieczenia w pakiecie rozszerzonym przez Użytkownika poniżej 23 roku życia może skutkować potrąceniem całości Zabezpieczenia w momencie wystąpienia jakiekolwiek Szkody.

38.4.   Użytkownik poniżej 23 roku życia, który nie wykupił Ubezpieczenia w pakiecie rozszerzonym nie może żądać zwrotu Zabezpieczenia w momencie wystąpienia Szkody.

 

 

ZASADY PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

 

 

39. Opłaty

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty wynikłe z użytkowania Auta, również naliczone przy korzystaniu przez Dodatkowego kierowcę.

 

40. Zasady płatności

40.1.   Zarejestrowany Użytkownik zgadza się przestrzegać aktualnego Cennika oraz zasad anulowania Rezerwacji i zobowiązuje się zapłacić za korzystanie zgodnie z wystawionym rachunkiem przez GoGet.pl.

40.2.   Użytkownik jest także zobowiązany opłacić wszelkie wystawione mandaty i kary w trakcie czasu trwania jego Rezerwacji, niezależnie od tego, kto prowadził Auto.

40.3.   GoGet.pl wystawia rachunek po skończonej Rezerwacji w ciągu 12 godzin.

40.4.   Rachunek nie jest dokumentem księgowym. Rachunek służy jedynie jako informacja rozliczeniowa między Użytkownikiem a GoGet.pl.

40.5.   Po wystawieniu rachunku Użytkownik otrzymuje powiadomienie na e-mail o wystawionym rachunku.

40.6.   Użytkownik może zobaczyć swój rachunek w Internecie logując się na swoje konto.

40.7.   Rozliczenie wystawionego rachunku z wpłaconą wcześniej Kaucją lub Blokadą na karcie kredytowej nastąpi w ciągu 24h od momentu wystawienia rachunku.

40.8.   Do każdego rachunku wystawiania jest faktura VAT na firmę lub osobę fizyczną.

40.9.   Faktura VAT wystawiana jest na dane podane przez Użytkownika w Systemie.

40.10. Użytkownik może ustawić w Systemie, w preferencjach możliwość wysyłania faktur zbiorczych na koniec każdego miesiąca.


41. Zasady rozliczania przejechanych kilometrów

41.1.   Po skończonej Rezerwacji następuje Rozliczenie w ramach którego naliczana jest wartość za faktycznie pokonaną odległość na podstawie odczytów GPS.

41.2.   Ilość przejechanych kilometrów na podstawie odczytów GPS może różnić się od ilości pokazywanej na liczniku auta.

41.3.   GoGet.pl zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za ilość przejechanych kilometrów o 3% większą niż wartość odczytana na podstawie wskazań GPS.

41.4.   Ilość przejechanych kilometrów udokumentowana jest na mapie GPS dostarczanej przez podmiot zewnętrzny, który zajmuje się monitoringiem GPS Aut. Mapa z dokładnym przebiegiem trasy może być dołączana do każdego rachunku, jeżeli Użytkownik ustawi taką opcję w Systemie, w preferencjach na stronie www.goget.pl.

41.5.   Mapa z przebiegiem trasy jest dokumentem poufnym i służy tylko rozliczeniom z Użytkownikiem i nie jest udostępniania osobom trzecim, chyba że Użytkownik dopuścił się przestępstwa lub wykroczenia z Kodeksu Karnego i w związku z nim organy ściągania zwrócą się oficjalnie do GoGet.pl o wydanie takiej mapy.

 

42. Zasady rozliczeń dla Użytkowników z kartą kredytową/płatniczą

42.1.   Karta kredytowa musi być wystawiona na imię i nazwisko Użytkownika.

42.2.   W momencie Rezerwowania Auta karta kredytowa Użytkownika zostaje obciążona sumą wysokości Kaucji za wynajęte Auto oraz kwotą za zarezerwowane godziny i szacunkową ilością kilometrów podaną przy Rezerwacji.

42.3.   W przypadku niepowodzenia przy dokonaniu obciążenia (np. karta zostanie odrzucona lub brak wystarczających środków), Rezerwacja nie dojdzie do skutku.

42.4.   Każda Rezerwacja musi być rozliczona przed ponowną Rezerwacją, chyba że Użytkownik zgadza się być jeszcze raz obciążony wysokością Kaucji, wtedy obie Rezerwacje będą rozliczone niezależnie.

42.5.   Podpunkt 42.4. nie ma zastosowania wobec Użytkownika z Abonamentem.

42.6.   W przypadku należności, które powstaną po Rezerwacji (np. niezapłacony mandat) karta kredytowa Użytkownika zostanie obciążona tą kwotą wraz z karą umowną zgodną z Cennikiem dołączonym do tego regulaminu.

 

43. Zasady rozliczeń dla Użytkowników, którzy nie posiadają karty kredytowej/płatniczej

43.1.   Użytkownik musi posiadać konto bankowe lub konto w systemie internetowych płatności (PayU/PayPal).

43.2.   W momencie Rezerwowania Auta dokonywana jest płatność przez przelew internetowy na sumę wysokości Kaucji za wynajęte Auto oraz kwotę za zarezerwowane godziny i szacunkową ilość kilometrów podaną przy Rezerwacji.

43.3.   W przypadku niepowodzenia przy wykonaniu płatności, Rezerwacja nie dojdzie do skutku.

43.4.   Każda Rezerwacja musi być rozliczona przed ponowną Rezerwacją, chyba że Użytkownik zgadza się wpłacić jeszcze raz Kaucję, wtedy oba wynajmy będą rozliczone niezależnie.

43.5.   Podpunkt 43.4. nie ma zastosowania wobec Użytkownika z Abonamentem.

43.6.   Auto można zarezerwować bez dokonywania płatności w momencie Rezerwacji, jeżeli na koncie Użytkownika istnieje Przedpłata w wysokości odpowiadającej Kaucji oraz kwoty za zarezerwowane godziny i szacunkową ilość kilometrów podaną przy Rezerwacji.

43.7.   W przypadku należności, które powstaną po Rezerwacji (np. niezapłacony mandat) Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie i zobowiązany do uregulowania należności wraz z karą umowną zgodną z Cennikiem dołączonym do tego regulaminu w ciągu 14 dni. Nieuregulowanie należności we wskazanym terminie będzie skutkowało zawieszeniem konta i wszczęciem windykacji.

 

44. Zwrot pieniędzy lub wyrejestrowanie karty kredytowej z Systemu

44.1.   Każdy zwrot pieniędzy wpłaconych na konto w GoGet.pl w ramach Przedpłaty, Depozytu lub wyrejestrowanie karty kredytowej zostaną wykonane po poinformowaniu GoGet.pl o zamiarze zrezygnowania z usług świadczonych przez GoGet.pl przez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną i po uregulowaniu wszystkich należności wobec GoGet.pl w ciągu 14 dni od daty złożenia rezygnacji.

44.2.   Zwrotu pieniędzy lub wyrejestrowania karty kredytowej można dokonać, jeśli Użytkownik posiada status aktywnego Użytkownika. W przypadku statusu zawieszonego Użytkownika, zwrot pieniędzy lub wyrejestrowanie karty kredytowej nastąpi w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku i po przywróceniu statusu aktywnego Użytkownika.

 

45. Kary umowne

45.1.   GoGet.pl zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku popełnienia przez Użytkownika poniższych przewinień:

a)       Udostępnienia Auta osobie nieuprawnionej.

b)       Niezapłacenia mandatu.

c)       Palenia w Aucie.

d)      Zgubienia/zniszczenia kluczyków.

e)      Zgubienia/zniszczenia dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, zniszczenia naklejki rejestracyjnej na szybie.

f)       Holowania innego pojazdu.

g)      Jazdy Autem w sposób agresywny.

h)      Demontażu części wyposażenia Auta lub dokonanie innych przeróbek.

i)       Zerwania plomb na urządzeniach w Aucie.

j)       Szkody powstałej z winy Użytkownika.

k)      Zgubienia/zniszczenia Karty paliwowej.

l)       Użycia Karty paliwowej nie do Auta GoGet.pl.

45.2.   Wysokość kar umownych jest zawarta w Cenniku.

45.3.   Kara umowna odejmowana jest od Kaucji lub Depozytu w momencie rozliczenia końcowego Rezerwacji.

 

46. Wykroczenia

46.1.   GoGet.pl zastrzega sobie prawo do zatrzymania połowy Kaucji w przypadku popełnienia jednego z poniższych wykroczeń:

a)      Użytkownik podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji lub posłużył się fałszywymi dokumentami.

b)     Użytkownik wykorzystał luki w Systemie lub dokonał oszustwa na urządzeniach w celu obniżenia kosztów za użytkowanie.

c)      Użytkownik prowadził Auto bez ważnego prawa jazdy.

d)     Użytkownik prowadził Auto pod wpływem jakiejkolwiek substancji odurzającej.

e)     Użytkownik nie powiadomił GoGet.pl o:

  1. Utracie prawa jazdy.
  2. Braku środków na pokrycie należności wobec GoGet.pl wynikających z bieżącego użytkowania.

 

47. Wyłączenie odpowiedzialności

GoGet.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną Auta oraz jego wyposażenia, ani nie odpowiada za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

48. Dane osobowe

48.1.   Użytkownik w czasie Rejestracji i w okresie następującym po jej dokonaniu udostępnia swoje dane osobowe GoGet.pl.

48.2.   Sposób gromadzenia, przechowywania i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników określa odrębny dokument Polityka Prywatności, który dostępny jest na stronie internetowej.


49. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

Użytkownik Systemu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i innych praw obowiązujących w Polsce i kraju, gdzie aktualnie prowadzi Auto.


50. Zawieszenie lub usunięcie Użytkownika

GoGet.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Użytkownika bez podania przyczyny powiadamiając o tym przez telefon, pocztę lub e-mail z natychmiastowym skutkiem.

 

51. Rezygnacja z usług

51.1.   Użytkownik może zrezygnować z usług GoGet.pl wysyłając mail z informacją o rezygnacji.

51.2.   Rezygnacja użytkownika będzie skuteczna tylko, jeżeli nie ma on żadnych zaległości wobec GoGet.pl.

 

52. Rozdzielność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

53. Zmiany w regulaminie

53.1.   GoGet.pl ma prawo dokonywać zmian w niniejszym regulaminie oraz w Cenniku.

53.2.   Wszelkie zmiany w regulaminie oraz Cenniku wchodzą w życie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianie.

53.3.   Użytkownicy zostaną powiadomieni w jednej z poniższych form: wpis na stronie internetowej, telefonicznie, e-mailem lub poprzez media społecznościowe.

53.4.   Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia GoGet.pl o zmianie danych kontaktowych.

 

54. Reklamacje i zażalenia

54.1.   Użytkownik ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez GoGet.pl usługi.

54.2.   GoGet.pl ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

54.3.   GoGet.pl poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez pocztę elektroniczną (w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie elektronicznej), lub pisemnie wysyłając pismo na adres zwrotny (w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej, zawierającej adres nadawcy i przesłanej przez pocztę).

 

55. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a GoGet.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez GoGet.pl na warunkach określonych w regulaminie, jest prawo polskie. W przypadku zaistnienia sporu związanego ze świadczonymi usługami, GoGet.pl zrobi wszystko, aby rozwiązać spór w sposób przyjazny. W przypadku, gdy nie będzie możliwe porozumienie to wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

56. Tłumaczenie

Regulamin dostępny jest też w języku angielskim, ale służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest wiążący prawnie. Tylko oryginał w języku polskim jest uważany za prawomocny.